jo.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych www.kalety.pl
CUW w Kaletach strona główna 
Ochrona danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - Pani Monika Gambuś kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@kalety.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum Usług Wspólnych w Kaletach
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Usług Wspólnych w Kaletach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Usług Wspólnych w Kaletach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d)do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Centrum Usług Wspólnych w Kaletach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:38:55.
 
Klauzula informacyjna Klauzula

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-24 13:48:25.

Zobacz:
 Status Prawny .  Inofmracje Bieżące .  Organy Jednostki .  Zarządzenia Kierownictwa .  Statut .  Struktura Organizacyjna .  Informaje o majątku .  Regulamin .  Informacje o majątku .  Ogłoszenia .  Oswiadczenia Majątkowe .  Załatwianie Spraw .  Tryb Działania, Kompetencje  .  Ochrona danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2021-06-24 13:48:25
Opublikowane przez: Admin BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.kalety.pl