Strona Jednostek Organizacyjnych: www.kalety.pl
 > Działalność Jednostki
Działalność Jednostki
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego
księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kaletach 
OGŁOSZENIE
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach o naborze na stanowisko głównego księgowego.
W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 1/10 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach
O g ł a s z a nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach w wymiarze 1 etat.

l. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach ul . Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety
Tel : 343578656
Wymiar czasu pracy -1etat (praca w godz. pracy MOPS)
Rodzaj umowy - umowa o pracę.

2. Określenie stanowiska urzędniczego
Główny księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art.54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
1) Biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Internet).
2) Znajomość programów komputerowych PŁATNIK, EUROBUDŻET,Bestia,Płacowo-kadrowy.
3) Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, ustawy o pomocy społecznej, Kpa, znajomość zasad gospodarki finansowej jednostki ogłaszającej nabór.
4) Co najmniej 3 letni staż pracy w dziale księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego lub dziale księgowości w samorządowych jednostkach organizacyjnych.
5) Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
6) Umiejętność pracy w zespole.
7) Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
8) Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) odpowiedzialność i nadzór nad prowadzeniem pełnej księgowości jednostki dla celów statutowych oraz dla celów raportowania zgodnie z przepisami prawa polskiego ,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) wykonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych a także finansowa realizacją projektów unijnych realizowanych przez jednostkę,
4) wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
5) dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową,
6) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych  oraz innych sprawozdań dotyczących działalności jednostki ,
7) sporządzanie listy płac, naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od należności objętych lista płac oraz przelewanie ich na odpowiednie konta ZUS-u, Urzędu Skarbowego,
8) sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej, rozliczeniowej deklaracji, informacji dotyczącej zatrudnienia i przekazywanie ich do właściwych jednostek organizacyjnych ZUS-u, Urzędu Skarbowego ( pracowników oraz zasiłkobiorców jednostki),
9) wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
10) prowadzenie księgowości i rozliczanie funduszu alimentacyjnego,
11) współpraca z instytucjami zewnętrznymi ( urzędy, audytorzy) oraz nadzór nad dokumentacja przygotowaną na ich potrzeby,
12)przygotowanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków jednostki,
13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
14) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki,
15) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek potrąceń oraz terminowością ich przekazania,
16) prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
17) nadzór i przestrzeganie  dyscypliny finansów publicznych,
18) nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych sprawowanie odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji  i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
19) prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,
20) sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS, plan i sprawozdawczość z funduszu, przekazywanie naliczonego odpisu oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
21) przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
22) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
23) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,
24) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
25) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
26) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
27) wykonywanie innych niż wyżej wymienione zadania, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego
28) stała współpraca ze Skarbnikiem Gminy
29) sporządzanie „Oceny zasobów OPS”
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy lub Curriculum Vitae;
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
5) oświadczenie, że kandydat nie byt karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm);
6.) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.9261 Nr 153, poz. 1271 z późn, zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.).


7. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs na stanowisko głównego księgowego MOPS Kalety w terminie od 01 września 2016 r. do dnia 10 września 2016 r. na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach
ul. Żwirki i Wigury 2,
42-660 Kalety
8. Termin rozpoczęcia zatrudnienia – 01.01.2017r.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP: www.bip.jo.kalety.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach.  

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-30 13:54:08.
Odwołanie naboru na stanowisko urzędnicze

 


Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-12 07:48:16 | Data modyfikacji: 2016-09-12 10:09:01.

Zobacz:
 osiągnięcia . 
Data wprowadzenia: 2016-09-12 07:48:16
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Admin BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kalety
Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Kierownik Jednostki
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (34) 352-76-30
Fax: (34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl