Strona Jednostek Organizacyjnych: www.kalety.pl
 > Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Danych Osobowych
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Kaletach
ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety.
2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w celu realizacji zadań administratora polegających na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz upowszechnianiu wartości kulturalnych, promocji Miasta w zakresie turystyki.
3. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu
z powołanym przez administratora danych, inspektorem ochrony danych, adres e-mail: cuw@kalety.pl


4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa . W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane. 

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-20 12:29:38.
Data wprowadzenia: 2018-11-20 12:29:38
Opublikowane przez: Admin BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kalety
Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Kierownik Jednostki
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (34) 352-76-30
Fax: (34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl